jqnrf115

创建日期 2020-08-11

什么是个人VIP

nyntj258

回复日期 2020-08-11

答:

个人VIP,是字如网针对个人用户设立的一种会员套餐。适用于个人商业发布时购买。


开通个人会员即享 个人全站字体任选商用。


适用人群

个人淘宝店

个人新媒体

个人地摊摊主

个人作家(小说、漫画等)

自由职业者(网红、主播等)

适用范围

个人毕业设计(作品、PPT、汇报)

个人短视频、直播创作用途

个人网站、网店宣传用途

个人自媒体、公众号用途

禁止嵌入式内置使用
禁止转售权、转售卖
禁止危害社会等违法用途


image.png

该回答是否解决了你的问题?

点赞 4
点赞 7